Joline

71 tekstów – auto­rem jest Jo­line.

Życzenia

W ten dzień ma­giczny, tak przez wszys­tkich ocze­kiwa­ny, ślę z mias­ta Je­zusa pęk życzeń wylanych
- kar­tka biała, śnieg zastępu­je, bo w tym ro­ku na Boże Na­rodze­nie słońce Nam do­pisu­je.
Życzeń moc sypię, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 grudnia 2015, 08:09

Tak trud­no było Ci za­pamiętać mo­je naz­wisko, te­raz trud­no będzie mi za­pom­nieć o Twoim. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 grudnia 2015, 23:29

Nab­rałam w us­ta spo­ry łyk szczęścia, wiem, że to zbyt szyb­ko - sta­ram się przełknąć każdą kroplę, te­raz już zde­cydo­wanie wol­niej - niczym dob­ry rocznik wi­na - nie skap­nie ani krop­la, jes­tem te­go pew­na. Niech każdy trze­ci dzień miesiąca będzie jak naj­bar­dziej udany! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 grudnia 2015, 22:12

Spra­wił, że czuję się jak księżniczka . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 listopada 2015, 23:41

Rozdział V - wybrane fragmenty

Pomóż mi za­pom­nieć o przeszłości
Pomóż mi za­pom­nieć o tym co było.
W Twoich ra­mionach za­pomi­nam, ale bez Ciebie...
Bez Ciebie wszys­tko powraca.
Życie jest pełne bólu i na prze­mian ra­dości.
Nie ważne jak długo żyjemy.
Zawsze, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 17 listopada 2015, 20:31

Mo­ja wios­na je­sienią się zaczęła, a kwiaty pachnące z liści ko­loro­wych sa­ma, na tą okazję zro­biłam. Mo­ja wios­na pachnie uni­tarką i wrześniowym wiatrem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 listopada 2015, 14:12

Kartka z pamiętnika

(...)
Po­wiem Ci mój dro­gi, zwięźle ile dla mnie znaczysz. Z resztą prze­konasz się, jeżeli będziesz poz­na­wał mnie z dnia na dzień.

Kiedyś chwy­ciłam swój pędzel i chciałam na­malo­wać ko­goś, kto swo­je ser­ce, obwiązane [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 27 października 2015, 19:41

. Two­je brązo­we oczy mówią miłością - za Ciebie - za Twe us­ta - kocha­nie, tak bar­dzo namiętne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 października 2015, 22:16

* * *

Od­chodzę już po­woli od wszys­tkich swoich wspom­nień. Za­mykam roz­działy, które były dla mnie niejas­ne. I wiem, że chy­ba ko­goś po­kochałam, bo nic in­ne­go nie ma już dla mnie znaczenia.


Widzę jak leży koŁo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 9 fiszek • 11 października 2015, 08:08

Od kiedy jes­teś dla mnie wszys­tkim, każdy stał się ni­kim. Czy uciec od te­go? Oj po­wiedz mi, że to zbyt niebez­pie­czne. Ja naz­byt kocham, by odejść i zre­zyg­no­wać z Ciebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2015, 23:17
Joline

https://www.facebook.com/joline.vivinnet

Zeszyty
  • Sztuka innych – Piękne, wspa­niałe myśli, które wy­lewa­my na kar­tki, są dla nas cen­ny­mi war­tościami.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 grudnia 2015, 08:09Joline do­dał no­wy tek­st Życzenia

11 grudnia 2015, 23:29Joline do­dał no­wy tek­st Tak trud­no było Ci [...]

3 grudnia 2015, 22:12Joline do­dał no­wy tek­st Nabrałam w us­ta spo­ry [...]

19 listopada 2015, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sprawił, że czuję się [...]

18 listopada 2015, 23:41Joline do­dał no­wy tek­st Sprawił, że czuję się [...]

17 listopada 2015, 20:31Joline do­dał no­wy tek­st Rozdział V - wyb­ra­ne [...]

5 listopada 2015, 14:12Joline do­dał no­wy tek­st Moja wios­na je­sienią się [...]

28 października 2015, 14:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kartka z pa­miętni­ka

28 października 2015, 07:12Joline sko­men­to­wał tek­st Kartka z pa­miętni­ka

27 października 2015, 21:40Michał Kościej sko­men­to­wał tek­st Kartka z pa­miętni­ka